TwojNiemiecki.pl
Szukana fraza

Czas przeszły Perfekt - Das Perfekt


Czas przeszły Perfekt jest jednym z trzech czasów przeszłych w języku niemieckim. Opisuje on czynności zakończone w przeszłości, które swoje skutki mają teraz. Używany jest również w rozmowach bezpośrednich, w sytuacjach codziennych, kiedy opowiadamy o sobie lub innych osobach, a nawet użyjemy go w zdaniach czasowych, w odniesieniu do przyszłości, jeśli będziemy chcieli podkreślić, że czynność będzie dopiero wykonana.

Czas Perfekt jest czasem złożonym. Składa się on z czasownika posiłkowego „haben” lub „sein” oraz imiesłów czasu przeszłego (Partizip Perfekt).

................ + haben/sein + ................ + Partizip Perfekt.

Anne hat heute Einkäufe für das Wochenende gemacht. (Anna zrobiła dziś zakupy na weekend.)

Wir sind mit dem Auto gefahren. (Przyjechaliśmy/jechaliśmy samochodem.)

Ich habe zwei Bücher gelesen. (Ja przeczytałem/łam dwie książki.)

Czasowniki posiłkowe „haben” lub „sein”:


• czasowniki „haben” i „sein” pełnią w czasie Perfekt funkcję orzeczenia i stoją na drugim miejscu w zdaniu

• odmieniają się przez osoby

Czasownik posiłkowy „haben” tworzy Perfekt z czasownikami:


- modalnymi

- zwrotnymi (Reflexive Verben) - np. sich waschen (myć się), sich erinnern (przypominać sobie), sich freuen (cieszyć się)

- łączy się ze zdecydowaną większością czasowników słabych (wyjątkami są tu: np. begegnen (natknąć się), passieren (zdarzyć się), reisen (podróżować), landen(lądować))

- przechodnimi (tranzytywnymi) - czyli takimi, które mogą utworzyć stronę bierną i wymagają tez dopełnienia w bierniku- np. kaufen (kupować), lieben (kochać), verstehen (rozumieć), erklären (wyjaśniać)

- nieosobowymi - np. es regnet (pada deszcz), es schneit (pada śnieg), es gibt (znajduje się), es gefällt (podoba się)

Czasownik posiłkowy „sein” tworzy Perfekt z czasownikami:- wyrażającymi ruch – np.. gehen (iść), fliegen (lecieć), kommen (przybywać)

- wyrażającymi zmianę stanu - np. einschlafen (zasypiać), aufwachen (budzić się), gebären (rodzić się), sterben (umierać)

- sein, werden, bleiben - Ich bin lange zu Hause gewesen. (Byłam długo w domu)

Imiesłów czasu przeszłego (Partizip Perfekt) - czyli trzecia forma podstawowa czasownika


- imiesłów czasu przeszłego jest formą nieodmienną

- występuje w zdaniach oznajmujących i pytających na końcu

- formę imiesłowu czasowników regularnych tworzymy przez dodanie do tematu czasownika przedrostka „ge-” i przyrostka „-t”

ge + ................... + t

lernen (uczyć się)- gelernt
malen (malować) - gemalt

Ich habe ein Buch gekauft. (Kupiłem/łam książkę.)

Er hat viel gearbeitet. (On dużo pracował.)

Wie viel hat das gekostet? (Ile to kosztowało?)

Duża grupa czasowników tworzy formy imiesłowu czasu Perfekt nieregularnie, dlatego ważne jest pamięciowe opanowanie poszczególnych form czasowników. Nie zapominajmy jednak, że imiesłowy czasu przeszłego czasowników mocnych kończą się zawsze na -en.

Wiele tych form znajdziesz w części „Czasowniki nieregularne w języku niemieckim”.

Szczególne przypadki tworzenia form czasu Perfekt:


- W formie imiesłowu czasu Perfekt czasowników rozdzielnie złożonych, przedrostek ge znajduje się między przedrostkiem a tematem czasownika:

np. einladen (zapraszać)
Ich habe viele Gäste zur Party eingeladen. (Zaprosiłam wielu gości na imprezę.)

aufräumen (sprzątać)
Er hat sein Zimmer aufgeräumt. (On posprzątał swój pokój.)

- Czasowniki nierozdzielnie złożone tworzą imiesłów czasu Perfekt bez przedrostka ge-:

np. besuchen (odwiedzać)
Ich habe gestern meine Oma besucht. (Odwiedziłam wczoraj babcię.)

verstehen (rozumieć)
Er hat mich falsch verstanden. (On mnie źle zrozumiał.)

- Jeśli bezokolicznik czasownika kończy się na -ieren, wtedy nie dodajemy przedrostka ge-:

np. studieren (studiować)
Ich habe sechs Jahre an der Uni studiert. (Studiowałam 6 lat na uniwerku.)

fotografieren (fotografować)
Sie hat sehr gut fotografiert. (Ona bardzo dobrze fotografowała.)
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2008-2014 TwojNiemiecki.pl